นโยบายการใช้บริการจอง / ซื้อบัตร จาก Siamdragonshow.com

เมื่อใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ ทางบริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบ และ ยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้บริการของ บริษัท สยาม โชว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” ) เรียบร้อยแล้ว

อนึ่งบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดทำเว็บไซต์ ดังกล่าวขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการระงับการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

การสั่งซื้อบัตรที่ทำธุรกรรมครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หมายถึง ท่านได้ชำระค่าสินค้า และค่าบริการแก่ทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว Siamdragonshow.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ

การซื้อบัตร

 • ทางบริษัทฯถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ จากทางบริษัท สยาม โชว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เรียบร้อยแล้ว กรุณาปฏิบัติตามข้อ ตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ ผ่านทางเว็บไซต์
 • การสั่งซื้อบัตรที่ทำธุรกรรมออนไลน์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หมายถึง ท่านได้ชำระค่าสินค้า และค่าบริการแก่ทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
 • สำหรับการแสดงบางรอบ เป็นการเลืกอที่นั่งระบบ Best seat คือการเลืกอที่นั่งที่ดีที่สุดในระบบ ณ ขณะนั้น ซึ่งผู้ใช้บริการยอมรับการจอง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 • การจองบัตรชมการแสดงผ่านระบบการจองทางโทรศัพท์ หรือ callcenter 052 000 873 ของ Siam Dragon Cabaret Show นั้น ให้ถือว่า การซื้อนั้น ยังไม่สมบูรณ์ เป็นเพียงขั้นตอนการจองที่นั่ง และระบบจะถือว่าการสั่งซื้อสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ทาง Siam Dragon Cabaret Show ได้รับการยืนยันการชำระค่าบัตรการแสดงนั้นๆ เข้ามาแล้ว ตามรายละเอียดการยืนยันของแต่ละช่องทางที่ท่านชำระเงิน

การชำระเงิน

 • ช่องทางการชำระเงินใดๆ ที่ทาง simadragonshow.com เตรียมให้นั้น เป็นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ทาง siamdragonshow.com มิได้มีผลให้คุณ ให้โทษ ในบัญชีบัตรเครดิต/เดบิต ของท่าน แต่อย่างใด
 • การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ในช่องทางต่างๆ เป็นค่าบริการจากทางผู้รับชำระค่าบริการเลือกใช้บริการช่องทางนั้นๆ ทาง Siam Dragon Cabaret Show ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบกับค่าธรรมเนียมการชำระเงินดังกล่าวแต่อย่างใด
 • การจองบัตรชมการแสดงในระบบการจองผ่านเว็บไซต์ siamdragonshow.com นั้น หากเป็นการชำระเงินโดยเลือกช่องทางอื่น ที่ไม่ใช่ การตัดบัตรเครดิต หรือ เดบิต ให้ถือว่า การซื้อนั้น ยังไม่สมบูรณ์ เป็นเพียงขั้นตอนการจองที่นั่ง และระบบจะถือว่าการสั่งซื้อสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ทาง Siam Dragon Cabaret Show ได้รับการยืนยันการชำระค่าบัตรการแสดงนั้นๆ เข้ามาแล้ว ตามรายละเอียดการยืนยันของแต่ละช่องทาง
 • การชำระเงิน จากการสั่งซื้อแต่ละช่องทาง อาจชำระเงินได้เพียงบางวิธี หรือ ทุกวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศจาก Siam Dragon Cabaret Show
 • การจองบัตรชมการแสดงในระบบการจองผ่านเว็บไซต์ siamdragonshow.com นั้น หากเป็นการชำระเงินโดยเลือกช่องทาง บัตรเครดิต หรือ เดบิต ทางบริษัทฯ จะหักวงเงินจากบัตรเครดิตของท่านหลังจากการทำรายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • การซื้อบัตรผ่านทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระค่าบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับบริการรับทราบแล้วว่า สามารถเลือกชำระเงินได้หลายช่องทาง โดย แต่ละช่องทางมีเงื่อนไขและค่าบริการ แตกต่างกันที่่ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับภาระเองทั้งสิ้น
 • การซื้อบัตรผ่านทางโทรศัพท์ ลูกค้าต้องชำระเงิน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการจองเสร็จสมบูรณ์
 • การจองบัตรชมการแสดงผ่าน การจองผ่าน WAP site นั้น ไม่รวมค่าบริการการต่อเข้าเครือข่าย และการใช้บริการ WAPsite ที่ทางผู้ให้บริการโทรศัพท์ของท่านจะเรียกเก็บเอง ไม่เกี่ยวข้องกับ Siam Dragon Cabaret Show

กรณีการแสดงเลื่อนออกไป / บัตรสูญหาย / อัพเกรดบัตร

 • กรณีการแสดงยกเลิก และ/หรือ เลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด และ/ หรือ ยกเลิกบางรอบ
  • กรณีการคืนบัตร
   • สามารถ เปลี่ยน/คืนบัตรได้เฉพาะในช่วงเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น
   • ในกรณีที่การแสดงถูกยกเลิกผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ตามช่องทางการชำระเงิน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
    • กรณีชำระด้วยเงินสด / Bill payment / โอนเงินผ่านธนาคาร (ซื้อที่จุดจำหน่าย / Website / Call Center)
     • รับเงินสด - ให้คืนบัตรการแสดงทุกกรณี พร้อมแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร และ รับเงินสดคืนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 7 วันทำการ
     • รับเงินคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
      • ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของบัญชีธนาคารที่จะให้บริษัทฯ ทำการโอนเงินคืนให้
      • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่มาทำเรื่องคืนเงินเรียบร้อยแล้ว
     • ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับลูกค้าตามจำนวนที่ชำระ ยกเว้น Convenience fee 3% ของบัตรเครดิต/เดบิต,TRUE WALLET, AIRPAY (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ชำระผ่าน Bill payment, ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร, ค่าบริการจัดส่ง และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าบัตร เป็นต้น
    • กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต
     • ทางบริษัทฯ จะทำการคืนวงเงินให้ทางบัตรเครดิตใบที่ใช้ชำระ
     • ลูกค้า ไม่ต้อง นำบัตรการแสดงมาติดต่อทำเรื่องคืนเงิน
     • ทางบริษัทฯ จะคืนวงเงินให้กับลูกค้าตามจำนวนที่ชำระ ยกเว้น ค่าบริการจัดส่ง, หรือค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าบัตร เป็นต้น
     • ในกรณีที่ลูกค้าได้รับยอดเรียกเก็บเงินจากธนาคารแล้ว และไม่ต้องการชำระยอดนั้น ลูกค้าสามารถแจ้งกับธนาคารได้ว่าขอไม่ชำระเงินในยอดดังกล่าว เนื่องจากทาง Siam Dragon Cabaret Show จะทำการ Refund เงินให้
     • ในกรณีที่ลูกค้าได้รับยอดเรียกเก็บเงินและชำระเงินตามยอดเรียกเก็บไปแล้ว ระยะเวลาประมาณ 1 -2 รอบบัญชี ลูกค้าถึงจะได้รับวงเงินเครดิตคืนจากธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการคืนเงินได้จากใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) ในแต่ละเดือน ซึ่งหากมีการคืนวงเงินแล้ว ใน Statement จะแสดงรายการจาก Siam Dragon Cabaret Show ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ – หรือ CR ปรากฏอยู่ตรงจำนวนเงินด้วย
     • กรณีที่ลูกค้าได้ยกเลิกบัตรเครดิตใบที่ใช้ชำระไปแล้วเมื่อทางบริษัทฯ ทำการคืนวงเงินให้ลูกค้า ทางธนาคารผู้ออกบัตรจะเป็นผู้ติดต่อแจ้งกับลูกค้าเพื่อคืนเงินจำนวนดังกล่าว ซึ่งอาจจะคืนเป็นเงินสด หรือเช็คให้กับลูกค้าแทน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร
    • กรณีการเปลี่ยนรอบบัตร (การแสดงยกเลิกบางรอบ)
     • สามารถ เปลี่ยน/คืนบัตรได้เฉพาะในช่วงเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น
     • ในกรณีที่การแสดงถูกยกเลิกบางรอบ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ตามช่องทางการชำระเงิน ดังมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น
   • กรณีบัตรสูญหาย
    • ทาง Thaiticketmajor จะอนุโลมออกบัตรแทนให้สำหรับบัตรแบบระบุที่นั่งเท่านั้น
    • ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ ไม่ออกบัตรแทน สำหรับบัตรแบบยืน ไม่ว่ากรณีใดๆ
   • กรณีอัพเกรดบัตร
    • เฉพาะการแสดงบางรอบ และบางงานแสดงเท่านั้น ที่สามารถอัพเกรดบัตรได้ ทั้งนี้ขึ้นกับประกาศจากทาง Siam Dragon Cabaret Show
    • สำหรับการอัพเกรดบัตร จะต้องเปลี่ยนเป็นราคาที่สูงขึ้น ผู้ประสงค์จะเปลี่ยนบัตรต้องนำบัตรที่ต้องการเปลี่ยนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดจำหน่ายบัตร ก่อนการแสดงตามที่ระบุไว้บนหน้าบัตรจะเริ่มขึ้นอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
    • เพิ่มหมายเหตุ: บางงานแสดงหรือคอนเสิร์ต ขอสงวนสิทธิ์ในการอัพเกรดบัตร

นโยบายการรับบัตร จาก Siamdragonshow.com

โดยท่านสามารถติดต่อรับบัตรในวันที่มีการแสดงนั้นๆ ที่ห้องจำหน่ายตั๋ว

 • สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ชำระเงิน
  • แสดงใบเสร็จรับเงินจากเคาน์เตอร์ ชำระเงิน เพื่อรับบัตร ณ จุดจำหน่ายบริเวณหน้าโรงละคร
  • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าชม กรุณาติดต่อเพื่อรับบัตรก่อนการแสดง 1 ชั่วโมง
  • ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม และขอระงับการรับบัตรชั่วคราวหากมีข้อสงสัยในรายการสั่งซื้อของผู้ใช้บริการ
 • สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
  • กรณีเจ้าของบัตรเครดิตเป็นผู้รับบัตรด้วยตนเอง
   • แสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์
   • แสดงบัตรประชาชน / passport ของผู้ถือบัตรเครดิต/ผู้รับบัตร
   • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าชม กรุณาติดต่อเพื่อรับบัตรก่อนการแสดง 1 ชั่วโมง
   • ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม และขอระงับการรับบัตรชั่วคราวหากมีข้อสงสัยในรายการสั่งซื้อของผู้ใช้บริการ